top of page

Algemene Voorwaarden

BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN
 

1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.

2. De aanbetaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding voor de retraite plaats te vinden. De rest van het bedrag dient uiterlijk 8 weken (zie aangegeven termijnen) voor aanvang van het retreat betaald te zijn. Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Sense Lifecoaching het recht de reservering te laten vervallen.

3. Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 8 weken voor aanvang, van het volledige inschrijfgeld.

4. Deelname aan de retraite houdt in dat men zich commit aan de coachingsessies en/of workshops. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het excursieprogramma.

5. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

6. Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:

– Zes maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 75% van deelnamekosten.
– Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
– Twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
– Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.

7. Kosten zijn: accommodatie, ontbijt, lunch, diner, yoga en meditatie lessen, workshops en excursies. 

8. Vluchten, verzekeringen, autohuur, vluchthavenkosten zijn niet inbegrepen.

9. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte cursus of retraite bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 3 dagen voor aanvang aan Sense Lifecoaching zijn doorgegeven.

10. Sense Lifecoaching heeft het recht een cursus of retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, problemen omtrent accommodatie, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Sense Lifecoaching heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld met uitzondering van het reeds aanbetaalde bedrag van €500,- . De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding. 

11. Sense Lifecoaching heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of retraite.

AANSPRAKELIJKHEID
1. Sense Lifecoaching zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retraites.

2. Deelname aan een cursus of retraite is geheel op eigen risico. Sense Lifecoaching is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Sense Lifecoaching. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

MEDISCHE DISCLAIMERS
1. De yoga-activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.

2. Meldt voorafgaande aan de yogales altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING RETREATS
1. Sense Lifecoaching heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat, bijvoorbeeld wanneer een (yoga)docente wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen. Sense Lifecoaching zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van het retreat of traject per mail over ingelicht.

REISVERZEKERING
1. Wij adviseren alle deelnemers, die aan de retraite deelnemen, een juiste reisverzekering af te sluiten.

2. Alle medische informatie en voedselallergie gegevens moeten voorafgaand aan een boeking aan de organisatie worden verstrekt. Geen verantwoordelijkheid kan worden genomen voor informatie die niet vóór de aanvang van de cursus is gegeven.

HUISREGELS
1. Onze locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de cursus of retraite niet toegestaan.

2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Sense Lifecoaching is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.

3. Sense Lifecoaching heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de cursus of retraite een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Sense Lifecoaching niet opvolgen, kunnen uit de cursus of retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.

5. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Sense Lifecoaching.

Neemt u bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op.

bottom of page